Xiaofei GUO

Director of Green and Sustainable Finance, Natixis Asia PacificShare

Xiaofei GUO