Yoichi TAKITA

Senior Staff Writer, NIKKEIShare

Yoichi TAKITA